Picasa
Kontakt

1992

1. Cywilizacja w pułapce ideologii albo o powinnościach artysty w XX wieku, [w:] O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, Wydawnictwo WSP, Kielce 1992, s. 21-31.

 

1993 

2. Paul Johnson, Historia Żydów [tyt. oryg. A History of the Jews], rozdz. IV. „Platan” Kraków 1993 (tłumaczenie z jęz. angielskiego).

3. Chone Shmeruk, Stosunki polsko-żydowskie w historycznych powieściach Isaaca Bashevisa Singera. „Akcent" 1993, nr 1-2 (tłumaczenie z jęz. angielskiego).

 

1994

4. David Attenborough, Na ścieżkach życia [tyt. oryg. The Trials of Life], rozdz. X. Warszawa 1994 (tłumaczenie z jęz. angielskiego).

 

1995

5. Byt totalny (analiza twórczości lirycznej E. Stachury), [w:] Wiersze dla maturzysty. Wydawnictwo WSP, Kielce 1995, s. 135-150.

6. Widzieć jasno z oddalenia, w: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim 2. Wydawnictwo WSP, Kielce 1995, s. 91-103.

 

1996 

7. Uścisnęliśmy sobie ręce, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta Lokalna, Kielce. Sandomierz”), 29–30 czerwca 1996 r., s. 3.

 

1997

8. Naprawić świat – Beth Shalom Holocaust Memorial Centre, „Dos Jidysze Wort. Słowo Żydowskie” 1997, 30 maja, nr 11 (141), s. 6.

9. Gustaw Herling–Grudziński od A do Ż, część I – wybór i opracowanie cytatów, „Gazeta Wyborcza” 1997, 3 czerwca, nr 127 (2420), dodatek „Gazeta Lokalna. Kielce, Sandomierz”, s. 3.

10. Gustaw Herling–Grudziński od A do Ż, część II – wybór i opracowanie cytatów, „Gazeta Wyborcza” 1997, 4 czerwca, nr 128 (2421), dodatek „Gazeta Lokalna. Kielce, Sandomierz”, s. 3.

11. Rozmowa spisana nocą – wywiad z Gustawem Herlingiem–Grudzińskim, „Gazeta Wyborcza” 1997, 18 czerwca, nr 140 (2433), dodatek „Gazeta Lokalna. Kielce, Sandomierz”, s. 3

12. Listy Wolfa Lewkowicza, „Midrasz. Pismo Żydowskie” 1997 nr 6, s. 40–44.

 

1998

13. Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen, Wydawnictwo WSP, Kielce 1998, s. 322.

 

1999

14. Notatnik Emila Zegadłowicza 1928–1937, „Akcent” 1999 nr 2, s. 45 – 58.

15. Rozmowa spisana nocą. Z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim rozmawia Mirosław Wójcik, „Akcent” 1999 nr 2, s. 176 – 182.

16. Drzwi ozwierać ślebodzie – sylwetka wadowiczanina, Władysława Zbigniewa Balona,„Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 95–97.

17. W. Z. Balon, Walki w Appeninach. Od Santa Sofia do Predappio i Dovadola do dnia 20 listopada 1944 r. – „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 100–107 (opr. rękopisów).

18. W. Balon, Ze skolnyj zyimi przyjaciołom, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 100–103 (opr. rękopisów).

 

2000

19. Tytus i Elżbieta. Biograficzne losy rodziców Emila Zegadłowicza odtworzone na podstawie ma ter ia łów archiwalnych Muzeum w Gorzeniu Górnym, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 2000 nr 4, s. 24–44.

20. Skandale pani Krysi (rec. książki Krystyny Kolińskiej, Zegadłowicz. Podwójny żywot Mikołaja Srebrempisanego, „Trio”, Warszawa 2000), „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 2000 nr 4, s. 93–94.

21. Emil Zegadłowicz „Skróty kronikarskie”. Artystyczny brulion wydarzeń 31 sierpnia – 11 paź dzier ni ka 1939 r., „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 2000 nr 4, s. 55-84.

22. Emil Zegadłowicz – Stefan Żechowski. Korespondencja 1936-1939, „Akcent” 2000 nr 1-2, s. 260-296.

 

2001

23. Symbolika przestrzeni i miejsca w powieści „Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego, w:O twórczości Wiesława Myśliwskiego, red. Jan Pacławski, KTN, AŚ, WBP, Kielce 2001, s. 121–136.

24. Julian Tuwim w listach Emila Zegadłowicza, „Akcent” 2001, nr 3, s. 154–162.

 

2002

25. Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski – Korespondencja 1936–1944. Wstęp, o pra co wanie tekstu, przypisy i indeks Mirosław Wójcik. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, t. 1–2, s. 427+234+19 nlb. 

26. Nieznany rękopis Emila Zegadłowicza – „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, tom XV, red. prof. Jan Pacławski, s. 57-87

27. Lata uniwersyteckie Emila Zegadłowicza – „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, tom XV, red. prof. Jan Pacławski, s. 37-55.

28. referat: Symbol przestrzeni i miejsca w powieści Widnokrąg W. Myśliwskiego. Sesja naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Wiesława Myśliwskiego. Organizatorzy: Akademia Świętokrzyska i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 9-10 maja 2002 r.

29. referat: Widmo cenzury w twórczości Emila Zegadłowicza – „Śmierć i zmartwychwstanie cenzury czyli naga prawda. Sesja naukowa w 65. rocznicę skonfiskowania przez cenzurę Motorów Emila Zegadłowicza z rysunkami Stefana Żechowskiego. Patronat honorowy JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Organizatorzy: Piwnica pod Baranami, Stowarzyszenie Dziennikarzy Absolwentów UJ. Kraków, 7 czerwca 2002 r.

30. referat: Zegadłowicz odkrywany, 15 września 2002 r. – Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym – w ramach wojewódzkiej imprezy „IV Dni Dziedzictwa Kultury Województwa Małopolskiego”

31. referat: Twórczość Jana Krzysztofczyka– sesja „Pisarze Regionu Świętokrzyskiego”. Organizator: Akademia Świętokrzyska, Kielce, 14 października 2002 r.

 

2003

32. Jan Krzysztofczyk – Pisarze regionu świętokrzyskiego, red. prof. Jan Pacławski. Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2002, seria I, tom 10, s. 89–117.

33. Chone Shmeruk, Stosunki polsko-żydowskie w historycznych powieściach Isaaca Bashevisa Singera. Polish-Jewish Relations in the Historical Fiction [w:] tenże, Świat utracony. O twórczości Isaaca Bashevisa Singera, pod redakcją Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Wydawnictwo UMCS, s. 131–146 [tłumaczenie z języka angielskiego].

34. Bolesław Leśmian – glosa do biografii, „Akcent” 2003, nr 1-2, s. 134–142.

 

2004

35. Like a Voice Crying in the Wilderness. The Correspondence of Wolf Lewkowicz, „Polin. Studies in Polish Jewry” 2004, vol. 17, Oxford – Portland, Oregon, USA, The Littman Library of Jewish Civilization, s. 299–323.

36. Księga Gości i Zdarzeń. „Miscelaneiczne pêle-mêle” Emila Zegadłowicza, „Teksty Drugie” 2004, nr 4 (88), s. 214–234.

37. Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza w gorzeńskim archiwum – „Akcent” 2004, nr 3-4 (97–98), s. 27–32.

38. hasło „Stawar Andrzej”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2004, tom XLII/4, zeszyt 175, s. 590–596.

 

2005

39. Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 559+5+24 nlb.

40. Wasz korespondent donosi – dzieje zaginionego dramatu Emila Zegadłowicza, „Rocznik Świętokrzyski”, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2004, tom 28, s. 33-51 [tom ukazał się w druku w maju 2005].

41. W obliczu śmierci. Ostatnie lata życia i testament Emila Zegadłowicza, „Rocznik Świętokrzyski”, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2004, tom 28, s. 53-70 [tom ukazał się w druku w maju 2005].

42. Widmo cenzury w twórczości Emila Zegadłowicza, w: Wokół literatury i kultury. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Instytutu Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 287-308.

43. „Nie ma ojczyzny, gdzie jest krzywda ludzka”. Problematyka żydowska w biografii i twórczości Emila Zegadłowicza, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2005, nr 9, s. 59–83

 

inne: 

18 maja 2005 roku – współudział w zorganizowaniu wystawy „A Blessing to One Another. John Paul II and the Jewish People”; organizatorzy: Xavier University w Cincinnati, Ohio; Hillel Jewish Student Center w Cincinnati; The Shtetl Foundation z Nowego Jorku; we współpracy z Pope John Paul II Cultural Center of Washington. Wystawa otwarta 18 maja 2005 roku w Cincinnati będzie następnie eksponowana przez dwa lata w głównych miastach USA (Nowy Jork, Chicago, Waszyngton) i w Europie (Watykan, Izrael). Informacje: http://www.blessingexhibit.org

9 czerwca 2005 roku – współudział w zorganizowaniu wystawy „Kulisy skandalu literackiego. Rzecz o Motorach Zegadłowicza”; Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

21 listopada 2005 roku – współudział w zorganizowaniu wystawy „W kręgu Emila Zegadłowicza” – wystawa czynna w dniach 21 listopada – 1 grudnia 2005 roku w Galerii „Winda” przy Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach

 

2006 

44. A Blessing to One Another. John Paul II and the Jewish People, „Studia Judaica” 2006, nr 1 (17), s. 187–190.

45. „Stworzymy Polsce nową erę kultury”. Listy Jerzego Hulewicza do Emila Zegadłowicza z lat 1918–1932, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, red. Janusz Detka, Anna Kurska, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, t. 19, s. 170–187.

46. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościankami a Gorzeniem, „Akcent” 2006, nr 4, s. 168–190.

47. hasło „Stolarzewicz Ludwik”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2006, tom XLIV/1, zeszyt 180, s. 71–73.

 

2007

48. Emil Zegadłowicz, Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 309. Wstęp, s. I-CXXV, opracowanie tekstu powieści, s. 1–490, przypisy.

49. Nie zabijaj. Problematyka etyczna powieści Jana Krzysztofczyka „Kłopot Pana Boga”, w: Dialog z rzeczywistością. Literatura. Język. Kultura, pod redakcją Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, s.157–173.

48. Estetyczna konstrukcja czy historyczne kłamstwo? Obraz cierpienia i geneza zła w powieści Williama Styrona „Wybór Zofii”, w: Preteksty – Teksty – Konteksty. Pod redakcją Macieja Barańskiego i Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, s. 165–180.

49. Wyprowadzam pół wieku z bezsensu (Jubileuszowo o poezji Władysławy Szproch), „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 2007, nr 3–4, s. 24–31.

wykłady, referaty:
20 kwietnia, wykład popularno-naukowy Życie i twórczość Edwarda Stachury – w ramach Spotkań z twórczością Edwarda Stachury. Organizatorzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukator”, Wydawnictwo MAC EDUKACJA, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Kielce, sala kina „Moskwa”). 

10 maja, wykład Listy skandalisty – o pożytkach literackich z epistolografii płynących (na przykładzie twórczości Emila Zegadłowicza) – w ramach Czwartków Instytutowych organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

26 października, odczyt Twórczość poetycka Władysławy Szproch – jubileusz 25-lecia twórczości Władysławy Szproch, organizatorzy: Kieleckie Centrum Kultury, Związek Literatów Polskich oddział Kielce, Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, Kieleckie Centrum Kultury (Mała Scena)

13–14 listopada, referat Motyw morza w twórczości Emila Zegadłowicza – w ramach konferencji literacko-naukowej „Topos morza w literaturze czeskiej i polskiej” w Opawie (Republika Czeska) 13 i 14 listopada 2007 roku zorganizowanej przez Slezská Univerzita v Opavě Filozoficko-Přírodovědecká Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictví przy współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego i z Gminą Pisarzy Czeskich

 

2008

50. „Bo Ty jesteś moje Fatum”. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924–1935, wstęp, opracowanie tekstu i przypisy Mirosław Wójcik, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008, s. 404, 65 il.

51. „Bo Ty jesteś moje Fatum”. Stanisława Wysocka w roli reżysera dramatu epistolarnego, „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A: Nauki Humanistyczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008, t. 30, s. 115–133. 

wykłady, referaty:
15 września 2008 – prelekcja „Emil Zegadłowicz – biografia niezwykła”; Centrum Edukacji Europejskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju (Jastrzębie Zdrój, MBP, ul. Wielkopolska 1 a)

 

2009

52. Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918–1938). Opracował i wstępem opatrzył Mirosław Wójcik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009 (wydanie I, oprawa twarda, ilustracje czarno-białe, 307 s. ISBN 978-83-06-03162-1).

53. hasło: „Swinarski Artur Maria”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2009, zeszyt 188 (T.46/1)

 

prace badawcze:

udział w pracach Fundacji Biblioteca Benedetto Croce z siedzibą w Neapolu, Biblioteki Narodowej w Warszawie i Wydawnictwa Literackiego w Krakowie związanych z uporządkowaniem i opisaniem w bazie danych Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Neapolu oraz stworzeniem jego wersji cyfrowej do wykorzystania w pracach edytorskich i naukowych – w ramach tego projektu digitalizowanie archiwum pisarza w Neapolu w dniach 23.06-01.07.2009

udział w pracach edytorskich projektu Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pod red. prof. Włodzimierza Boleckiego; publikacja Wydawnictwa Literackiego zamierzona na lata 2010-2019 (opracowanie znacznej części tomu 1: Publicystyka 1935-1946)

 

konferencje:

l 20 października 2009 roku – referat „Wielkie rzeczy zrozumienie”. Początki polskiego ekspresjonizmu w świetle korespondencji Jerzego i Witolda Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem – konferencja naukowa Awangardowe przekazy literackie, paraliterackie i artystyczne. Historia, współczesność, przyszłość, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 20-21 października 2009 roku,

 

nagrody:

Nagroda im. Witolda Hulewicza w dziedzinie edytorstwa za opracowanie korespondencji Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem Wielkie rzeczy zrozumienie (PIW, Warszawa 2009) – Warszawa, 25 listopada 2009 roku

TVP Kielce, Wiadomości, 26 listopada 2009 r., godz. 17:30

Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 

inne

marzec-maj 2009 r. – udział w pracach Społecznego Komitetu Obchodów Jubileuszu 90. Rocznicy Urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (reprezentującego następujące instytucje: Samorząd Miasta Kielce
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, „Żeromszczacy”, Radio Kielce SA, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, Antykwariat Naukowy im. Andrzeja Metzgera, Poczta Polska, Świętokrzyski Miesięcznik Literacki „Teraz”, Oddział Kielecki Związku Literatów Polskich , Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Świętokrzyski Klub Krótkofalowców SP7PKI):
– pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu,
– zorganizowanie współtworzących program obchodów: wykonanie wydawnictwa okolicznościowego – reprintu „Kuźni Młodych” 1935, nr 12, w którym debiutował Gustaw Herling Grudziński,
– zorganizowanie spotkania z p. Martą Herling, córką pisarza, i literaturoznawcą, prof. zw. dr hab. Włodzimierzem Boleckim, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach (16 maja), 
– zredagowanie tekstu inskrypcji poświęconej pisarzowi tablicy pamiątkowej umieszczonej na frontonie kamienicy przy ul. Sienkiewicza i wystąpienie podczas uroczystego odsłonięcia tablicy w obecności władz miasta i przedstawicieli Ambasady Republiki Włoskiej 20 maja), 
– współudział w wyprodukowaniu płyty z archiwalnymi wywiadami z pisarzem i fragmentami audycji poświęconych jego twórczości, 
– pomoc w gromadzeniu materiałów potrzebnych do produkcji kart pocztowych Poczty Polskiej poświęconych pisarzowi,
– udział w audycjach Polskiego Radia Kielce SA poświęconych uroczystościom i twórczości G. Herlinga-Grudzińskiego

16 października 2009 roku – prelekcja A Blessing to One Another. John Paul II and the Jewish People w ramach spotkania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów „Współczesna tożsamość katolicka, współczesna tożsamość żydowska”, jednej z imprez Szabatonu (16-17.10.2009) zorganizowanego przez Urząd Miasta Kielce, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przy współpracy Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie i Michael H. Traison Found for Poland.

29 października 2009 roku – członek Kapituły ustanowionej dla uczczenia Stefana Żechowskiego w 25. rocznicę śmierci Artysty (pozostali członkowie Kapituły: Marek Brodzki - reżyser filmowy, Grażyna Godziejewska - kustosz Muzeum Karykatury w Warszawie, Krystyna Kaczko - emerytowany dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Krystyna Kulig-Janerek - kierownik Działu Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie, Jerzy Lewczyński - artysta fotografik, Iwona Rajkowska - kierownik Działu Sztuki Współczesnej MN w Kielcach, Marian Rumin - dyrektor BWA w Kielcach, Ferdynand Ruszczyc - dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Stefan Szlachtycz - reżyser telewizyjny i filmowy, Witold Turdza - starszy kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Barbara Wysocka - dyrektor Muzeum Poczty Polskiej i Telegrafu we Wrocławiu, Tadeusz Zych - prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego.) Ogólnopolskie uroczystości pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Miechów 29 października 2009 roku

 

audycje radiowe

11.02.2009, godz. 19:45–20:00 – Polskie Radio Kielce, Regionalizm w literaturze – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Ireny Furnal i Mirosława Wójcika
20.05.2009, godz. 08:00–08:45 – Polskie Radio Kielce, Rozmowa dnia (Gustaw Herling-Grudziński – uroczystości 90. rocznicy urodzin pisarza) – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Mirosława Wójcika i Wojciecha Lubawskiego
20.05.2009, godz. 20:00–20:45 – Polskie Radio Kielce, W kręgu wartości (Gustaw Herling-Grudziński – związki biografii i twórczości z Kielcecczyzną) – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Ireny Furnal i Mirosława Wójcika
17.02.2009, godz. 21:30 – 22:00 – Polskie Radio, Program 2, Biografie niezwykłe: Emil Zegadłowicz – audycja Doroty Gacek z udziałem Mirosława Wójcika
10.12.2009, godz. 18:00–19:00 – Polskie Radio, Warszawa, Program 2, Sezon na Dwójkę: Witold Hulewicz – korespondencja z Emilem Zegadłowiczem – audycja Hanny Marii Gizy z udziałem Mirosława Wójcika i Wacława Tkaczuka

 

2010

54. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 1 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935–1946, red. Włodzimierz Bolecki, zebrał Zdzisław Kudelski, oprac. Włodzimierz Bolecki, Justyna Chłap-Nowakowa, Adam Fitas, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, 756 s., ISBN 978-83-08-04419-3.

55. Michael Skakun, Scenariusz ocalenia (tytuł oryginału On Burning Ground, New York 1999), Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010, wydanie I, przekład Mirosław Wójcik, format: 13,9x20,2 cm, 280 s. ISBN 978-83-7414-777-4.

56. Historia jako motyw konstrukcyjny powieści Andrzeja Kuśniewicza Król Obojga Sycylii [w:] Lux Lucet in Tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa, red. Karol Grant-Skiba, Zbigniew Lew-Wojciechowski, „Signa Temporis”, Podkowa Leśna 2010, t. 2, s. 73-103.

57. hasło: „Szantroch Tadeusz Mieczysław (1888–1942)”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2010, zeszyt 192 (T. XLVII/1), s.

58. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, wywiad Magdaleny Wach z Mirosławem Wójcikiem „Wici. Info. Kulturalny Informator” 2010, nr 37 (lipiec-sierpień), s. 42–46.

59. Topika akwatyczna w powieści Emila Zegadłowicza Martwe morze, w: Morze w literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Opawa 13-14 listopada 2007, ed. Libor Martinek, Slezská Univerzita v Opavé. Fliozoficko-Přírodovĕdecka Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictví, Opava [Republika Czeska] 2009, s. 183–190 [tom ukazał się w listopadzie 2010]. 

 

audycje radiowe:

13.01.2010, godz. 20:15–20:45 – Polskie Radio Kielce, W kręgu wartości (Gustaw Herling-Grudziński – 1 tom Dzieł zebranych) – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Mirosława Wójcika.


8.07.2010, godz. 18:15-19:00 - Radio 1030, Chicago, IL, USA, Goście dziennikarzy Radia 1030 - audycja Idalii Błaszczyk z udziałem Mirosława Wójcika.


6.10.2010, godz. 20:15–20:45 – Polskie Radio Kielce, W kręgu wartości (literacka Nagroda Nobla 2010, Nagroda Nike 2010) – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Mirosława Wójcika

konferencje:

Pokolenie 1920 – szkic do portretu zbiorowego, konferencja zorganizowana przez Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 20–21 października 2010 r., referat: G. Herling-Grudziński – los emigranta.

inne:

28.04.2010 r. – spotkanie z Mieczysławem Godyniem, O życiu cichym; Muzeum Narodowe w Kielcach, Dawny Pałac Biskupi, pierwsza sala prałacka, g. 18:00; prowadzenie Mirosław Wójcik
 

14.05.2010 r. – spotkanie z dr. Jerzym Illgiem, naczelnym redaktorem Wydawnictwa „Znak” i promocja jego książki Mój znak; Muzeum Narodowe w Kielcach, Dawny Pałac Biskupi, pierwsza sala prałacka, g. 18:00; prowadzenie Mirosław Wójcik

2011

 

60. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 2 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947–1956, red. Włodzimierz Bolecki, zebrał Zdzisław Kudelski, oprac. Joanna Bielska-Krawczyk, Tomasz Bocheński, Włodzimierz Bolecki, Marek Chodakiewicz, Rafał Habielski, Elżbieta Kaczyńska, Tadeusz Klimowicz, Agata Kłopotowska, Michał Lachman, Agata Przybylska, Katarzyna Taras, Krzysztof Uniłowski, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Wojciech Włodarczy, Mirosław Wójcik, Joanna Zając, Marta Zielińska, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, 668 s., ISBN 978-83-08-04487-2 [data publikacji: ok. 3 stycznia 2011].

61. „Spełniam swój obowiązek aż do końca...” – propozycje interpretacyjne opowiadania Franza Kafki Lekarz wiejski (Ein Landarzt), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” 2010, tom 23, pod red. Mirosława Wójcika, s. 117–132.


audycje radiowe:

24.02.2011, godz. 21:30 – Program II Polskiego Radia, audycja Iwony Malinowskiej, „Bo Ty jesteś moje Fatum” – listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza, z cyklu „Słowa o zmroku” – z udziałem Mirosława Wójcika. Fragmenty listów czytała Elżbieta Landowska, całość opracował muzycznie Marian Szałkowski, zrealizowała Ewa Szałkowska, przygotowała Iwona Malinowska. 

http://www.polskieradio.pl/8/734/Artykul/317838,Bo-ty-jestes-moje-Fatum-

4.07.2011, godz. 19:00-21:00 – Polskie Radio Kielce, audycja Elizy Pietraszkiewcz-Kumańskiej z cyklu Literacki region, Gustaw Herling-Grudziński w 11. rocznicę śmierci z udziałem Mirosława Wójcika


2012

62. Alicja po drugiej stronie drzwi, „Midrasz” 2012, nr 2 (166; marzec–kwiecień), s. 48–53.  

63. Pokolenie 1920. Szkice do portretu zbiorowego. Red. naukowa: Marta Bolińska, Janusz Detka, Mirosław Wójcik, Zakład Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, 175 s.


2013

64. Symbolika kamienia w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 1, pod redakcją naukową Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 305–321. ISBN 978-83-7271-3; ISBN 978-83-7271-5; 1 a.a.

65. hasło: „Sztajnsberg Marian” (1887–1943), Polski Słownik Biograficzny, z. 200 (tom XLIX/1) Szpilowski Hilary – Szubert Wacław, Kraków 2013, ISBN: 978-83-63352-08-0 9788363352080.

66. hasło: „Sztaudynger Jan (1904–1970)”, Polski Słownik Biograficzny, z. 200 (tom XLIX/1) Szpilowski Hilary – Szubert Wacław, Kraków 2013, ISBN: 978-83-63352-08-0 9788363352080.

66. Alice Coleman Schelling, Alicja po drugiej stronie drzwi, (tytuł oryg. Joanna. Recollections) z języka angielskiego przełożył Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Warszawa 2013, ISBN 978-83-61850-97-7.

67. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 3 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957–1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955–1967, red. Włodzimierz Bolecki, zebrali: Zdzisław Kudelski, Violetta Wejs-Milewska, oprac. Justyna Błażejowska, Justyna Chłap-Nowakowa, Marek Chodakiewicz, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Andrzej Jagodziński, Tadeusz Klimowicz, Andrzej K. Kunert, Małgorzata Łukasiewicz, Janusz Ostrowski, Agata Przybylska, Jerzy Snopek, Katarzyna Taras, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, 1309 s., ISBN 978-83-08-04724-8.

68. Droga moja i świat. Listy Stefana Żechowskiego do Mariana Ruzamskiego 1933–1936. Wstęp, opracowanie tekstu i przypisy Mirosław Wójcik. Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2013, 252 s., 978-83-936660-2-7., 8,5 a.w.

69. Yaffa Eliach, Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu, tyt. oryg. Hasidic Tales of the Holocaust, Oxford University Press, New York 1982, z języka angielskiego przełożył Mirosław Wójcik, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2014, 333 s. ISBN 978-83-7688-147-8.

2014

70. Yosef Hayim Yerushalmi, ZACHOR. Żydowska historia i żydowska pamięć, tyt. oryg. Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle and London, University of Washington Press, Washington 1996, przekład Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2014, 175 s.,  ISBN 978-83-61850-31-1, 9,5 a.w.

2015

71. Jon Western, Joshua S. Goldstein, Interwencje humanitarne osiągnęły dojrzałość – studium przypadku: od Somalii po Syrię [tłumaczenie z języka angielskiego], w: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę Koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i dr Bartłomiej M. J. Szewczyk, „Semper” i Fundacja Edukacyjną Jana Karskiego, Warszawa 2015, s. 115–124, ISBN 978-83-7507-177-1; 07 a.a.

72. Nathalie Tocci, O pojęciu siły politycznej i normach [tłumaczenie z języka angielskiego], w: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę Koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i dr Bartłomiej M.J. Szewczyk, „Semper” i Fundacja Edukacyjną Jana Karskiego, Warszawa 2015, s. 125–151, ISBN 978-83-7507-177-1; 2, 27 a.a.

73. Lucjan Zawistowski, Pamiętnik wygnańca z roku 1863. Tekst opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Wiesława i Mirosław Wójcikowie, przedmowa Wiesław Caban, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 151 s., ISBN 978-83-941204-4-3, 10, 1 a.w.

2016

74. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 10 Eseje, red. Włodzimierz Bolecki, wybór i układ tekstów: Zdzisław Kudelski, oprac. Sylwia Błażejczyk, Włodzimierz Bolecki, Mateusz Chmurski, Remigiusz Forycki, Tadeusz Klimowicz, Zdzisław Kudelski, Andrzej Lesiakowski, Dominika Oramus, Agata Przybylska, François Rosset, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, 880 s., ISBN 978-83-08-06298-2.

 

75. hasło: „Śpiewak Jan”; Polski Słownik Biograficzny, zeszyt 209 (T. 51/2), Kraków 2016 (listopad), s. 161–164, 0,5 aa, ISBN 978-83-69352-55-4

2017

75. Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne,

koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy (indeks osób, skład i łamanie) Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7453-415-4, a.w. – ok. 25 

58. Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2017. Jury Konkursu w składzie: prof. Mieczysław Wasilewski – przewodniczący, Magdalena Frankowska, prof. Wiktor Jędrzejec, Ryszard Kryska, Tomasz Kuczborski, Agata Szydłowska, Andrzej Tomaszewski w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody i wyróżnienia następującym książkom: Dział II – Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka) WYRÓŻNIENIA: Szkice krytyczne. Dzieła zebrane. T.7 – Bruno Schulz, projekt graficzny i typograficzny: Janusz Górski, skład i łamanie: Mirosław Wójcik, wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk, druk i oprawa: GRAFIX Centrum Poligrafii, Gdańsk ISBN 978-83-7453-415-4

   2018

   76. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 6, Opowiadania wszystkie, vol. 2, red. Włodzimierz Bolecki, wybór i układ tekstów: Zdzisław Kudelski, opracowali: . Sylwia Błażejczyk-Mucha, Włodzimierz Bolecki, Zdzisław Kudelski, Joanna Kula, Andrzej Lesiakowski, Dominika Oramus, Paweł Panas, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, 779 s., ISBN 978-83-08-06463-4

   77. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 7, Dziennik pisany nocą, vol. 1, red. Włodzimierz Bolecki,  opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Remigiusz Forycki, Joanna Kula, Andrzej Lesiakowski, Dominika Oramus, Paeeł Panas, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, 747 s., ISBN 978-83-08-06479-5

   78. Z Gorzenia w świat. Ministerialny epizod w biografii Emila Zegadłowicza,Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej Kielce 2017, tom 4–5, pod redakcją Jolanty Drążyk, Henryka Suchojada, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ISSN 2353-3935, s. 135–179; 2,49 a.a.

   79. Kultury Żydów, t. 1: Śródziemnomorskie początki, red. David Biale, przekład Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65254-83-2, 330 s.

   konferencje

   10 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur – oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach odbyło się zorganizowane przez Kielckie Towarzystwo Naukowe spotkanie promujące wydawnictwa z serii Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 – prelekcja nt. publikacji: Lucjan Zawistowski, Pamiętnik wygnańca z roku 1863. Tekst opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Wiesława i Mirosław Wójcikowie, przedmowa Wiesław Caban, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 151 s., ISBN 978-83-941204-4-3

   4 lipca 2018 r.– V edycja konferencji popularnonaukowej pt. „Społeczność żydowska w Małopolsce” w ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym” . Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Archiwum Państwowe w Kielcach; miejsce obrad: siedziba Archiwum Państwowego w Kielcach (ul. Kusocińskiego 57). Prelekcja: Społeczne i historyczne tło zamieszek antyżydowskich w Wodzisławiu w dniach 18-19 listopada 1918 r.

   13 grudnia 2018 r. – „Każdy brał, co chciał...”, Antyżydowskie zamieszki w Wodzisławiu w listopadzie 1918 roku – wykład w Muzeum Dialogu Kultur, 22. spotkanie z cyklu „Wiedza: otwarte!”; organizator: Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Dialogu Kultur – Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach


   audycje radiowe:

   2019

   Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 8, Dziennik pisany nocą, vol. 2, red. Włodzimierz Bolecki,  opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Remigiusz Forycki, Joanna Jurewicz, Joanna Kula, Dominika Oramus, Paweł Panas, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, 592 s., ISBN 978-83-08-06899-1

   Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 12, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyc, Korespondencja vol. 1: 1944–1966, red. Włodzimierz Bolecki, opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Aleksandra Siwek, Violetta Wejs-Milewska, Marzena Woźniak-Łabieniec, Mirosław Wójcik, Marek Żebrowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, 944 s., ISBN 978-83-08-06840-3

   Kultury Żydów, t. 2: Barwy diaspory, red. David Biale, przekład Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65254-98-6,  s. 454

   Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1. grudzień 1973-1975; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019; ISBN: 978-83-7133-771-0, s. 520


   konferencje, prelekcje

   Pracownia Schulzowska Uniwersytetu Gdańskiego, redakcja Schulz/Forum konferencja naukowa w ramach Dni schulzowskich w Gdańsku 14–16 listopada 2019; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański; wygłoszony referat: Schulz i Zegadłowicz, 14 listopada 2019 r.

   „Wieczór schulzowski”, 19 listopada 2019 r., godz. 18:00; Instytut Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach, ul. Planty 7. Projekcja filmu „Maski” w reżyserii Wojciecha Walkiewicza i wykład o autorze „Sklepów cynamonowych” dr hab. Mirosława Wójcika prof. UJK – złożyły się na wspomnieniowy „Wieczór schulzowski” zorganizowany w 77. rocznicę śmierci Brunona Schulza, który odbył się 19 listopada w Kielcach.

   nstytut